30 Eylül 2021 12:55

Milli Emlak Şile’de 2 arsa satacak

Milli Emlak, İstanbul’da Şile ilçesinde bulunan Hazineye ait 2 adet arsa için ihale ilanı yayınladı.

Milli Emlak Şile’de 2 arsa satacak

Gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen, İstanbul’da bir arsa sahibi olmak isteyenleri yakından ilgilendiren ihale Milli Emlak tarafından açıldı. İstanbul’da Şile ilçesinde iki farklı büyüklükte arsa Milli Emlak tarafından satışa çıkarıldı. Söz konusu Milli Emlak arsa satış ihalesine dair bilgiler bu sabah Resmi Gazete’de yayımlandı.

İstanbul İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Hazineye ait gayrimenkul satışlarına devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul’da Şile ilçesinde iki farklı arsa satışı için ihale açıldı.

Şile’de Balbey semtinde yer alan iki farklı büyüklükte olan arsaların ihalesi 19 Ekim tarihinde yapılacak. Son dönemde özellikle Pandemi ile birlikte İstanbul’dan kaçışlar, yeşil ve doğa içerisinde yaşam alanları arama çabası sürerken, alternatif arsa satışları bu kaçışlar için oldukça cazip olabiliyor. İstanbul’un yanı başı olan ve denizi, yeşili ile tam bir kaçış noktası olan Şile, şehirden önemli bir göç almış durumda.

İstanbul merkezlerinde olduğu gibi Şile ve etrafında konut fiyatları ve kiralar artmış durumda. Arsalar ise değerine değer katmaya devam ediyor. Bu noktada Milli Emlak tarafından satışa çıkarılan iki adet arsa şimdiden yatırımcıların ilgisini çekmiş durumda.

Şile’de satışa sunulan arsaların ilki 9914 metrekare büyüklüğünde ve muhammen bedel olarak 9 Milyon 914 Bin Türk Lirası üzerinden ihaleye çıkarılacak. Diğer satışa sunulan arsanın büyüklüğü ise 43 bin metrekare ve 43 Milyon Türk Lirası muhammen bedelle satışa sunuldu. 19 Ekim tarihinde düzenlenecek ihale ile Milli Emlak tarafından satışı yapılacak olan Şile’deki arsalara dair ihale bilgilerini alt bölümden öğrenebilirsiniz.

Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmazlardan 1.sıradaki taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile, 2. sırada bulunan taşınmaz ise aynı Kanunun 36. maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile yukarıda gösterilen gün ve saatlerde satışa çıkarılmış olup ihaleler İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Ankara Cad. Hükümet Konağı Sok No: 11 Kat: 1 Cağaloğlu, Fatih/İSTANBUL adresinde, İhale Salonunda yapılacaktır.

2- İhalelere iştirak etmek isteyenlerin vermelerin gereken belgeler a) Geçici teminatı yatırmaları; (geçici teminat olarak kabul edilebilecek değerler:

1) Tedavüldeki Türk Parası,

2) Mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları,

3) Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerdir. (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.) Mevduat ve Katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatlar istekliler tarafından hizmet binamızdaki Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırılması gerekmektedir. Teminat mektuplarının (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, şube limitleri ve işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) ve senetlerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre düzenlenmesi gerekmektedir.

(b) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren) Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdan  Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi; Kamu tüzel kişilerinin tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi; Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına (İhale Servisine) başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.

c) Kapalı teklif usulünde tekliflerin hazırlanması ve verilmesi Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf ihaleye iştirak etmek isteyenlerin vermesi gereken belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı, açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması, bu mektuplarda şartname ve eklerin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi ve teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler ret olunarak hiç yapılmamış sayılır. Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında ihale komisyonu başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde, dış zarfın üzerine ihale komisyonu başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz

3- Satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalan kısma faiz uygulanmak suretiyle kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faiziyle tahsil edilir.

4- İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak Müdürlüğümüzde görülebilir. Ayrıca ihale ilanları www.milliemlak.gov.tr adresinde satış/kiralama/irtifak ilanları bölümünden ve İl Müdürlüğümüzün https://istanbul.csb.gov.tr adresinde Milli Emlak Duyuruları bölümünden takip edilebilir.

5- İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat bedelleri, hizmet binamızdaki Muhasebe Müdürlüğü veznesine başvurmak suretiyle yatırılabilir.

6- Satışı yapılan taşınmaz mallar 5 (beş) yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.

7- Satışı yapılan taşınmaz mallar KDV’den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

8- Satışı yapılacak taşınmazların; satış bedelleri üzerinden 5.000.000,00-TL’ye (BeşMilyon TL’ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir) 5.000.000,00-TL’den (Beşmilyon TL’den) 10.000.000,00-TL’ye (OnMilyon TL’ye) kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş) 10.000.000,00-TL’yi (OnMilyon TL’yi) aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranlarında işlem bedeli tahsil edilir.

9- Postadaki vaki gecikmeler kabul edilemeyecektir. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Etiketler: