30 Kasım 2023 11:20

Şile Belediyesi kat karşılığı inşaat yapımı iş ilanı

Şile Belediyesi kat karşılığı inşaat yapımı iş ilanı

Şile Belediyesi kat karşılığı inşaat yapımı iş ilanı

Madde 1-İhale Konusu: İstanbul İli, Şile İlçesi, Çavuş Mahallesi, 168 ada, 53 parsel sayılı taşınmaz üzerine kat karşılığı inşaat yapımı suretiyle diğer hissedar ile de anlaşmak kaidesiyle Şile Belediye Başkanlığına ait 362,21 m2 hissesine karşılık olarak 2 adet ara kat daire ve 2 adet dubleks daire (03/07/2023 tarihli projede belirtilen 9 nolu 83,099 m2 lik daire,10 nolu 88,949 m2 lik daire,17 nolu 116,619 m2 lik daire ve 18 nolu 117,259 m2 lik daire yaptırılması işinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri 35/a maddesi çerçevesinde “Kapalı Teklif Usulü” ile Belediyeye bırakılacak bağımsız bölümlere ilave olarak belirlenen muhammen bedelin artırımı suretiyle ihale edilmesidir.
Madde 2- İhale Konusu İşin Yapılacağı Taşınmaz:

MEVKİİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜM
M2
BELEDİYE HİSSESİNE DÜŞEN M2 MUHAMMEN
BEDEL
GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE
SAATİ
Çavuş Mahallesi 168 53 773,69 362,21 15.915,500,00 477.465,00 13/12/2023 11:00

Madde 3- Taşınmazların Özellikleri:
İstanbul İli, Şile İlçesi, Çavuş Mahallesi, 168 ada, 53 parsel parselde bulunan 773,69 m² alana sahip taşınmaz arsa vasfındadır. Bahse konu taşınmazda; Emsal:1,60 Ön Cepheden Minimum 5 m. yan cepheden minimum 3 m. arka cepheden minimum 3 m. çekme mesafeli Konut yapılabilir. Diğer hususlarda meri plan ve yönetmelik hükümleri geçerlidir. Taşınmaza ait geniş bilgi ve belgeler Belediyemiz İmar Şehircilik Müdürlüğünden temin edecek ve tekliflerini etkileyecek olan her türlü risk, ihtimal ve diğer hususlar hakkında sorumluluğu kendilerine ait olmak şartıyla tam bilgi edineceklerdir.
Madde 4-
İhalenin Yapılacağı Yer : Hacıkasım Mahallesi Tersane Sokak No:12 Şile/İSTANBUL
İhale Usulü : 2886 Sayılı D.İ.K. 35/a. Kapalı Teklif Usulü
İdarenin Adresi : Hacıkasım Mah. Üsküdar Caddesi No:25 Şile / İSTANBUL
İhale Şartnamesi Şile Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü Emlak İstimlak Şefliği’nde bedelsiz olarak görülebilir veya satın alınabilir.
İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce şartnameyi satın almaları, incelemeleri ve şartnamede belirtilen şekilde hazırlanan ihale dosyalarını 13/12/2023 tarihinde ihale saatine kadar Belediyemiz İhale Salonunda şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekir.
Şartname bedeli 5.000,00 TL (Beşbin TL)
Madde 5- İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir. İhale Şartnamesi Şile Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü’nde (Hacıkasım Mahallesi Üsküdar Caddesi Tersane Sokak No:9 Şile/İSTANBUL) bedelsiz olarak görülebilir veya satın alınabilir.
Madde 6-İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce şartnameyi satın almaları, incelemeleri ve şartnamede belirtilen şekilde hazırlanan ihale dosyalarını ihalenin yapılacağı yukarıda belirtilen tarih ve saatine kadar Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü Hizmet Binası Toplantı Salonunda ihale komisyonuna şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfa Şile Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünün adresi (Hacıkasım Mahallesi Üsküdar Caddesi Tersana Sokak No:9 Şile/İSTANBUL) ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ihale saatine kadar Plan ve Proje Müdürlüğü’ne ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulamayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. İhale Komisyonu’na verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
Madde 7- Tahmini Bedel ve Geçici Teminat Bedeli: Şile Belediye Başkanlığına ait 362,21 m2 hissesine karşılık 2 adet ara kat daire ve 2 adet dubleks daire (Belediyeye bırakılacak taşınmazların yaklaşık bedeli 15.715.500,00 TL ) ve 200.000,00 TL’dir.

Buna göre toplam yaklaşık maliyet, inşaat yapım bedeli+arsa bedeli+muhammen bedelin toplamı olan 15.915,500,00 TL (Onbeşmilyon dokuzyüzonbeşbin beşyüz Türk Lirası)’dır.
Geçici teminat bedeli yaklaşık maliyet, arsa bedelinin toplamı ve muhammen bedel toplamının % 3’ü olan 477.465,00 TL (Dörtyüzyetmişyedibin dörtyüzaltmışbeş Türk Lirası)’dır.
Madde 8-İhaleye Katılabilmek İçin Gerekli Belgeler
İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin aşağıdaki belgeleri vermesi ve geçici teminatı yatırması gerekir.

 1. İkametgah belgesi, (Tüzel kişiler için D/a bendindeki belgenin verilmesi yeterlidir.)
 2. Tebligat için Türkiye’de adres gösterilmesi,
 3. Gerçek kişilerin T. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
 4. a. Özel hukuk tüzel kişileri için, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi,

b. Gerçek kişiler için ticaret veya sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.
c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birine ait D/a ve D/b bentlerinde belirtilen esaslara göre temin edilecek belgeler.

 1. İhalenin ilan edildiği yıla ait noter tasdikli imza sirküleri,

a. Gerçek kişi olması halinde, imza sirküleri,
b. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekâletname ile imza sirküleri,
c. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzelkişilerin her birinin E/a ve E/b bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler,

 1. İsteklinin şirket olması halinde şirket tüzüğü ile şirket ortaklarını ve bunların hisse oranlarını ve görevlerini belirten belge,
 2. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma söz konusu ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin ihalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli vekaletnameleri ve noter tasdikli imza sirküleri,
 3. Bu şartnamenin 5. maddesinde yazılı geçici teminat,
 • İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak hazırlanmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi,
 1. İsteklinin vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden ihalenin yapılacağı yılda alınmış belge,
 2. İsteklinin prim borcu olmadığına dair SGK’dan ihalenin yapılacağı yılda alınmış belge,
 3. İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğünü belirtir idareden temin edilecek “Yer Gördü Belgesi”,
 4. Bu şartnamenin eki örneğe ve 20. maddede belirtilen şartlara uygun olarak hazırlanmış teklif mektubu,
 5. Mesleki ve teknik yeterliğin sağlanması kapsamında iş deneyim belgeleri sunulacaktır.
  İsteklilerin, muhammen bedelin % 50 ‘den az olmamak üzere İhalenin yapılacağı tarih olarak belirlenmiş olan tarihten önceki son 15 (on beş) yıl içinde, kendilerine ait ve tek bir iş kapsamında, Yapım İşlerinde üst yapı bina grupları başlığında, III. Grup Bina işleri) tamamlamış olduklarını gösteren iş bitirme belgelerini sunulacaktır.

İş deneyim belgelerinin değerlendirilmesinde; iş bitirme, iş durum belgelerinin tam olarak; denetim ve yönetim faaliyetleri nedeniyle alınan belgeler ise beşte bir oranında değerlendirilir.
Mezuniyet belgeleri bakımından inşaat mühendisliği ve mimarlık bölümleri benzer iş grubuna denk sayılır. Mezuniyet belgesinin sunulması durumunda aslı veya noter tasdikli sureti sunulacaktır.

Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, iş deneyim belgeleri ile ilgili hususlar ve niteliklerin tamamını, Pilot Ortağın karşılaması yeterlidir.

 • İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair beyanname,
 • 3194 sayılı İmar Kanunu, Yapı Denetim Kanunu ve ilgili yönetmeliklerce istenecek teknik personelin (Şantiye şefi) hazır bulundurulması ve taahhüt etmesi gerekmektedir.
 • Yapı müteahhitlerinin sınıflandırılması ve kayıtların tutulması hakkında hakkında yönetmeliğe istinaden isteklinin Müteahhitlik H karne sınıfına sahip olduğununa dair Müteahhitlik Yetki Belgesini sunması gerekmektedir. Müteahhitlik Yetki Belgesini aslı veya noter tasdikli suretini vermesi gerekmektedir. Bu durumda, isteklilerin son başvuru veya ihale tarihi itibariyle ilgili mevzuatı uyarınca yapı müteahhitliği yetki belgesi numarası almış, Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemine (YAMBİS) kayıtlı ve kayıtlarının aktif durumda (belge numaralarının iptal edilmemiş) olduğunu gösteren belge.

Madde 9- Yeterlilik Kriterleri

 1. İşbu ihalenin ilan tarihinden sonra temin edilmiş tarih, sayı ve banka kaşesini ihtiva eden çift imzalı ve Genel Müdürlükten teyitli kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini veya serbest mevduatını gösteren banka referans mektubu, (isteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatının Belediye Hizmet Binası ve Yan Tesisleri inşaatının yaklaşık maliyetinin %10’undan az olmaması gerekir).
 2. İlan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu işe benzer işlerdeki deneyimini gösteren tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi; en az 40.000 m² ticari alan, konut vb. gibi inşaatı yaptığına dair iş deneyimini gösteren belge (İsteklinin ortak girişim olması halinde ortaklardan birinin istenen şartları sağlaması halinde diğer ortaktan ayrıca iş deneyimi aranmaz.)
 3. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; bilançosu veya gerekli bölümleri veya bunlara eşdeğer belgeler; ibraz edilen belgelere göre,

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0.75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0.15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0.50`den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.

Basın no: ILN01940120

#ilan.gov.tr