8 Haziran 2023 21:30

Şile Tapu ve Kadastro Müdürlüğü yapımı ihalede!

Şile Tapu ve Kadastro Müdürlüğü yapım işi açık ihale usulü gerçekleştirilecek.

Şile Tapu ve Kadastro Müdürlüğü yapımı ihalede!

ŞİLE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL İLİ ŞİLE İLÇESİ TAPU VE KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/567012
1-İdarenin
a) Adı : ŞİLE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : HACIKASIM MAH. ÜSKÜDAR SOK. 25 ŞİLE/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 2167121275 – 2167120975
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : İSTANBUL İLİ ŞİLE İLÇESİ TAPU VE KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : %48,76 İnşaat, %26,28 Mekanik, %24,96 Elektrik İşleri Olmak Üzere Hizmet Binası Yapım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İstanbul İli Şile İlçesi, Çavuş Mahallesi, 168 Ada, 46 Parsel
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 210 (İkiYüzOn) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 03.07.2023 – 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Destek Hizmetleri Müdürlüğü

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
“Yapım İşlerinde benzer iş grupları tebliği” nde yer alan benzer iş gruplarından (B) Üst Yapı (Bina) İşleri benzer iş olarak değerlendirilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat, Mimari, Makina ve Elektrik

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları
EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİFİN BELİRLENMESİ
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. A. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.
A.1. Teklif fiyatı puanlaması “Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. İhaleye katılmak için gerekli belgeler, yeterlik kriterleri, aşırı düşük teklif değerlendirilmesi ve aritmetik hata kontrolü sonucunda geçerli tekliflerin içindeki en düşük teklif fiyatı (TFmin) sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; TP: Teklif puanı, TFmin: İhaleye katılmak için gerekli belgeler, yeterlik kriterleri, aşırı düşük teklif değerlendirilmesi ve aritmetik hata kontrolü sonucunda geçerli en düşük teklif fiyatı, TF: İsteklinin teklif fiyatı,
A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması (50) “Kalite ve teknik değer niteliği puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıda gösterilmiştir.
A.2.1 Poz No / Poz Adı / Kalite ve Teknik Değer Puanı
(16- ÇAKIL TEMİN EDİLEREK, MAKİNE İLE SERME, SULAMA VE SIKIŞTIRMA YAPILMASI) 2 PUAN
(266- GAZLI YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ ÇALIŞIR HALDE TESLİMİ) 7 PUAN
(267- NEM ALMA CİHAZI 20LT/GÜN) 3 PUAN
(406- SIVA ALTI, MİN. 60X60 EBATLARINDA LED Lİ TAVAN ARMATÜRÜ (IŞIK AKISI EN AZ 3300 LM, TÜKETİM DEĞERİ EN FAZLA 36 W OLAN) 3 PUAN
(409- 25W LED SIVA ÜSTÜ TAVAN ARMATÜRÜ) 3 PUAN
(411- 50W LED ARMATÜRE UYGUN 2 SAAT SÜRE AKÜLÜ ACİL AYD. KİTİ) 3 PUAN
(424- OTAMATİK DEVREYE GİRME TERTİBATI 100 –300 KVA) 5 PUAN
(429- 5 ZONE MİKROFON ANONS ÜNİTESİ) 2 PUAN
(430- 5 ZONE ANONS KONTROL ÜNİTESİ) 2 PUAN
(431- DAHİLİ IP SABIT RENKLİ DOME KAMERA) 2 PUAN
(432- HARİCİ IP TİP SABİT RENKLİ KAMERA) 2 PUAN
(434- 22″ lcd LED MONİTOR) 3 PUAN
(435- OPERATÖR PC VE İZLEME ÜNİTESİ) 5 PUAN
(438- KİOSK) 3 PUAN
(443- 5X6 NHXMH) 5 PUAN

TOPLAM 50 PUAN

Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %80 – %120 aralığında (%80 ve %120 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri %80 – %120 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puan, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır.
A.3. Toplam puan Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.
A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır.
Bu formülde; FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,
ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,
TTP: İsteklinin toplam puanı, ifade eder.” Şeklinde Hesap Yöntemi Oluşturulmuştur.
B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; “Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.
Not: Fiyat dışı unsurların yaklaşık maliyetteki alt ve üst sınır değerleri ihaleden sonra EKAP üzerinden isteklilere tebliğ edilecektir. Puanların eşit olması halinde teklifi düşük olan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirilecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

Basın No: ILN01841045

#ilan.gov.tr